wtorek, 11 października 2016

Regulamin II DESC

REGULAMIN II WROCŁAWSKIEGO KONKURSU
CZYTELNICTWA I WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH
„DISCOVER ENGLISH SPEAKING COUNTRIES” 2017
dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej
1.    Konkurs ma na celu:
·       rozwijanie sprawności czytelniczej w języku angielskim,
·       promowanie znajomości języka angielskiego wśród uczniów szkół podstawowych,
·       motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego,
·       rozwijanie w uczniach postawy ciekawości innych kultur oraz kształtowanie postawy tolerancji dla różnorodności kulturowej,
·       poszerzanie wiadomości uczniów o krajach anglojęzycznych,
·       wspieranie uzdolnień i umożliwienie uczniom wykazania się wiedzą szkolną i pozaszkolną.
2.    Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VI wrocławskich szkół podstawowych publicznych i niepublicznych, z elementami różnicowania poziomów. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach: szkolnym, rejonowym oraz wrocławskim (powiatowym). Konkurs będzie sprawdzał wiedzę o krajach anglojęzycznych oraz promował czytelnictwo w języku angielskim.
3.    Organizator: Szkoła Podstawowa nr 40 we Wrocławiu i Szkoła Podstawowa nr 83 we Wrocławiu, we współpracy z Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Organizatorzy konkursu powołują Komisję Konkursową w składzie zapewniającym prawidłowy przebieg konkursu oraz wysoki poziom merytoryczny. SP nr 40 i SP nr 83 odpowiadają za ostateczne opracowanie zestawów zadań konkursowych na poszczególne etapy oraz klucza odpowiedzi, WCDN zatwierdza zestawy i zastrzega sobie prawo zmiany zadań.
Za organizację etapu szkolnego odpowiadają Szkolne Komisje Konkursowe, a etapu rejonowego i finału - Komisja Konkursowa powołana przez organizatora konkursu.
4.    Patroni: Wydawnictwo Pearson, Wydawnictwo Oxford, Queen’s School of English.
5.    Zasady: Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie na adres email Organizatora zgłoszenia.

Ważne: Wyróżnikiem Konkursu jest innowacyjna formuła angażująca uczniów. Każda szkoła, wysyłając zgłoszenie do konkursu, ma możliwość zredagowania 10 pytań w formie testu wyboru o zróżnicowanym stopniu trudności na temat krajów anglojęzycznych wraz z kluczem odpowiedzi
oraz przesłania ich do Organizatora na adres email: Discover.English@interia.pl

Pytania powinny być przygotowane przez uczniów pod opieką nauczycieli języka angielskiego i zweryfikowane pod względem merytorycznym i językowym przez Szkolną Komisję Konkursową. Wszystkie pytania i odpowiedzi muszą być sformułowane w języku angielskim.

Na co najmniej 14 dni przed I etapem konkursu lista wszystkich pytań z kluczem zostanie przesłana do szkół biorących udział w konkursie na adres email przewodniczącego Szkolnej Komisji Konkursowej podany w zgłoszeniu. Ostateczne zredagowanie testów konkursowych będzie leżało w gestii Organizatorów i nie będzie upubliczniane do dnia konkursu. 
6.    Zakres tematyczny II Wrocławskiego Konkursu „DISCOVER ENGLISH SPEAKING COUNTRIES” to: historia, geografia, kultura i obyczaje, legendy, architektura, polityka, wynalazki, literatura, muzyka, kino,  sławni ludzie krajów anglojęzycznych.

Kraje:
Zjednoczone Królestwo, Stany Zjednoczone, Australia, Nowa Zelandia, Irlandia, Kanada, Indie, RPA.

Materiały:
Dodatkowo w II oraz III etapie konkursu wymagana będzie znajomość lektury określonej przez Organizatora (teksty poziomowane o krajach anglojęzycznych i lektura uproszczona). Uczestnicy będą odpowiadać na pytania testowe sformułowane na podstawie lektur. Będą musieli również wykazać się znajomością słownictwa na bazie lektury lub tekstu konkursowego. Materiały do II i III etapu konkursu zostaną przesłane do szkół, których uczniowie zakwalifikują się do etapu II oraz III z odpowiednim wyprzedzeniem.
7.    Terminarz Konkursu: ostateczny termin zgłaszania szkół do konkursu mija 28.10.2016 r.

I etap szkolny odbędzie się 25.11.2016 r. Szkolne Komisje Konkursowe zobowiązane są do przesłania protokołu z przebiegu I etapu wraz z wynikami w wersji elektronicznej do 2.12.2016 r.
Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego zostanie przesłana drogą elektroniczną do poszczególnych szkół nie później niż 9.12.2016 r.

II etap rejonowy zostanie przeprowadzony 3.02.2017 r. Lista uczniów zakwalifikowanych do finału zostanie przesłana do szkół oraz ogłoszona na Sieci Współpracy Nauczycieli Języka Angielskiego na I i II etapie edukacyjnym we Wrocławiu: http://swnja.blogspot.com/p/konkursy oraz na stronie internetowej  WCDN do 24.02.2017 r.

III etap - finał konkursu odbędzie się 25.04.2017 r. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród będzie miało miejsce 12.05.2017 r.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminów w przypadku wyższej konieczności.
8.    Etapy konkursu:
I ETAP - odbędzie się w szkołach zgłoszonych do konkursu. Uczestnicy konkursu rozwiązują 45-minutowy test pisemny w języku angielskim - ułożony na podstawie wybranych pytań przygotowanych przez uczniów i organizatorów - przesłany szkołom pocztą elektroniczną nie później niż na dwa dni robocze przed konkursem.
Szkolna Komisja Konkursowa odpowiada za wydrukowanie i skopiowanie odpowiedniej liczby testów oraz sprawdza prace konkursowe uczniów na I etapie w oparciu o klucz odpowiedzi, który zostanie przesłany do szkoły drogą elektroniczną. Szkoła wypełnia protokół z I etapu Konkursu według wzoru przesłanego wraz z egzemplarzem testu i odsyła go pocztą elektroniczną do Organizatora Konkursu. Protokół powinien zawierać skład Szkolnej Komisji Konkursowej, listę uczestników, nazwę i adres szkoły, klasę, punktację każdego uczestnika oraz nazwisko nauczyciela uczącego.
Szkolni koordynatorzy konkursu są zobowiązani do zebrania pisemnych zgód rodziców uczniów na przetwarzanie danych do celów Konkursu i na tym etapie odpowiadają za ich przetwarzanie. Wzór zgody stanowi załącznik do regulaminu. Na podstawie informacji zawartej w protokołach Komisja Konkursowa zakwalifikuje do II etapu konkursu 60 uczniów (po 20 z klas IV, V i VI), którzy uzyskali najlepsze wyniki.
II ETAP – rejonowy – odbędzie się w SP nr 40 we Wrocławiu. Uczniowie rozwiązywać będą 45-minutowy test pisemny w języku angielskim ułożony na podstawie wybranych pytań przygotowanych przez uczniów oraz pytań do krótkich tekstów kulturoznawczych. Do finału Konkursu na podstawie protokołu z przebiegu II etapu konkursu zakwalifikowanych zostanie około 30 uczniów, którzy uzyskają najlepsze wyniki, po 10 uczniów z każdej grupy wiekowej. Na II etap konkursu należy dostarczyć pisemne zgody rodziców uczniów na przetwarzanie danych do celów Konkursu.
III ETAP – finał konkursu - odbędzie się w SP nr 83 we Wrocławiu. Uczestnicy III etapu będą rozwiązywali 60–minutowy test pisemny w języku angielskim ułożony na podstawie wybranych pytań przygotowanych przez uczniów, pytań do tekstów kulturoznawczych oraz pytań sprawdzających znajomość wskazanej lektury i jej słownictwa.
Testy sprawdza Komisja Konkursowa. O miejscu w finale decyduje łączna punktacja z II oraz III etapu konkursu. W przypadku takiej samej liczby punktów pod uwagę będzie brany wynik z I etapu. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie dyplomów i nagród będzie miało miejsce w siedzibie WCDN.
9.    Organizator konkursu zastrzega sobie prawo wglądu do prac konkursowych z etapu szkolnego oraz zmiany terminów konkursu.
10. Nagrody: I etap – zapewnia szkoła biorąca udział w konkursie.
Finał – nagrody dla uczniów, którzy zajęli 1, 2 i 3 miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych, zapewnia Organizator oraz Patroni Konkursu.
11. Dodatkowe informacje: Discover.English@interia.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz